Szanowni Państwo,

Zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji, ze strony przedszkola usunięte zostają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dostępne są w przedszkolu oraz w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się na konto dziecka przedszkola.edukacja.warszawa.pl

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym).

lub

  • dla osób nie posiadających Internetu/ drukarki druk dostępny do wypełnienia w przedszkolu.

Na potwierdzeniu woli wymagany jest podpis obojga rodziców/ opiekunów prawnych.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/ szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.


W piątek 22 maja br. w przedszkolu oraz na naszej stronie internetowej zostaną wywieszone/ opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.
Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.
Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):
1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
2) Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
3) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4) Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5) Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu
administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.


Kolejna odsłona zdjęć prac i zabaw naszych przedszkolaków.


Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19, Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 185 informuje
o zawieszeniu zajęć w okresie
od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020r.